IMG_2629

IMG_2629

RektoR IAIN SYEKH NURJATI Cirebon ( Dr. H. Sumanta, M.Ag )